Karen Manukyan – SLI Participant in 2014

"I am delighted that I had the opportunity to participate in the SLI and would recommend it to any person wishing to discover new opportunities, be more experienced and have unforgettable memories."

Original Armenian Language

The summer 2014, I got a taste of what professional summer program really means which was much better than I could have imagined. I thoroughly enjoyed the Summer Law Institute in China and I am really impressed and satisfied with the structure of the whole program, which exceeded my highest expectations. Everything was done in a professional manner and high quality. I enjoyed Summer Institute and had amazing time in China with all participants, instructors and organizers. It helped me to gain precious knowledge and professionalism which will definitely be reflected in my future career and personal growth.

The Summer Law Institute gave me a great opportunity to know more about Chinese approaches to IPR and Chinese law in general, as well as enriched me with a unique set of information about the environmental issues and sustainable development. Overall, the quality of the program, the skills of all professors and the warm hospitality of the organizers enabled me to acquire new and useful skills in IP and environmental issues, as well as make new connections and friends.

Instructors were more than welcome to devote their time as much as needed to discuss and share their own experience regarding any questions and ideas the participants had related to their career goals.

I was delighted to learn that the program offers several internship, job and research fellowship opportunities to the participants. The program gave me research fellowship opportunities and opened doors to academic career development. Namely, it provided me with the opportunity tobecome a Research Fellow at the University Institute of European Studies (IUSE) in Turin, Italy, and develop a policy paper on "Intellectual Property as a Tool to Accelerate Economic Growth."

In addition, right after the program, I started working at gLAWcal – Global Law Initiatives for Sustainable Development as a Research Associate, and became an EU Commission Marie Curie Visiting Scholar at Tsinghua University School of Law in Beijing, China, to develop a policy paper on "The Role of Intellectual Property on the Transfer of Environmentally Sound Technologies and the Ability of the Developing Countries to Access to those Technologies."

Apart from the foregoing, as an alumnus of the Summer Institute, I am continuously receiving different internship, job and research fellowship opportunities available in different countries.

I would like to express my deep gratitude to the whole team of the Summer Law Institute for their everyday efforts to make the program such a huge experience to all participants. I am delighted that I had the opportunity to participate in the Summer Law Institute in China and would recommend it to any person wishing to discover new opportunities, be more experienced and have unforgettable memories.

 

Karen Manukyan (Armenia)

October 2014

 

Original Armenian Language

 

Այսամառես հասկացա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մասնագիտացված ամառայինդպրոցը. այն ավելին էր քան կարծում էի: Տպավորվածեմ ծրագրի ողջ կառուցվածքով, ինչը գերազանցեց նույնիսկ ամենաբարձրսպասումներս: Ամենինչկազմակերպված էրպրոֆեսիոնալևբարձրմակարդակով:Այն օգնեց ինձ ձեռքբերելգիտելիքներևմասնագիտական​​հմտություններ, որոնքվստահ եմկարտացոլվենիմապագակարիերայում:

 

Ծրագիրն ինձ հնարավորություն տվեց ծանոթանալչինականօրենքներին և ավելի խորն ուսումնասիրել Չինաստանի մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը, ինչպես նաև հարստացրեց բնապահպանության և կայունզարգացման ոլորտի գիտելիքներս: Ծրագրիորակի, դասախոսների հմտությունների և կազմակերպիչներիջերմհյուրընկալության շնորհիվ եսձեռքբերեցինոր, օգտակարգիտելիքներմտավոր սեփականության ևբնապահպանականխնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստեղծեցինորկապերև ձեռք բերեցի լավ ընկերներ:

 

Դասախոսները պատրաստ էին տրամադրել բավարար ժամանակ, իրենց սեփական փորձը մեզ հետ կիսելու, ինչպես նաև մասնակիցներին հուզող և իրենց կարիերայի նպատակներին վերաբերող  ցանկացած այլ հարց քննարկելու համար:

 

Տպավորված եմ, որ մասնագիտական հմտություններից բացի, ծրագիրը մասնակիցներին առաջարկումէնաև աշխատանքիևհետազոտություններ իրականացնելու հնարավորություններ: Ծրագիրն ինձ ընձեռեց ակադեմիական հետազոտություններ իրականացնելու և ակադեմիական կարիերայի զարգացման հնարավորություններ, մասնավորապես Իտալիայի IUSE-ի (University Institute of European Studies) և Չինաստանի Չինգուա համալսարաններում իրականացնել մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում հետազոտություններ, ինչպես նաև աշխատել Գլոկալ ընկերությունում (gLAWcal –Global Law Initiatives for Sustainable Development): Բացի այդ, որպես ծրագրի շրջանավատ,  պարբերաբար ստանում եմ տարբեր երկրներում պրակտիկաների, աշխատանքների և հետազոտություններ իրականացնելու հնարավորություններ:

 

Շնորհակալություն եմհայտնում ծրագրի ողջանձնակազմին, ծրագիրն այդքան բարձր մակարդակով կազամկերպելու և անցկացնելու համար: Ուրախեմ, որհնարավորությունունեցամասնակցել այս ծրագրինևխորհուրդկտայիբոլոր այն անձանց, ովքեր ցանկանումեն բացահայտելնորհնարավորություններ, դառնալ ավելիփորձառուևունենալ անմոռանալիհիշողություններ, մասնակցել այս ծրագրին:

 

Կարեն Մանուկյան (Հայաստան)

Հոկտեմբեր 2014

Follow Us

Recent Events

Edition 2020 - Call for early bird applications to apply for Summer Institute 2020 in China, deadline on 31 December 2019. Read the brochure here.

October 30, 2019


Edition 2019 - Call for applications to apply for Summer Institute 2019 in China, deadline on 31 May 2019. Read the brochure

April 9, 2019


Korean applicants - Read the brochure in Korean language. Call for applications to apply for Summer Institute 2018 in China, deadline on 30 April 2018.

March 30, 2018


SLI 2017 cultural excursion - SLI 2017 organises a cultural excursion for the participants to learn more about the Chinese culture, history, customs and cusine

July 11, 2017


Culture experience - participants of the Edition 2017 can experience the Chinese culture, history, customs and cusine 

July 10, 2017


Video - Interview with Elide Vincenti, participant of SLI 2015

March 2, 2016


Video - Interview with Andrej Naumovski, participant of SLI 2015

February 22, 2016


Video - Interview with Yang Jian Bo, participant of SLI 2015

January 23, 2016


Video - Interview with Pierfrancesco Rossi, participant of SLI 2015

December 26, 2015


Video - Interview with Davide Caffi, participant of SLI 2015

December 9, 2015


Video - Summer Institute in China 2016 is here!

December 1, 2015


Lecture - prof. Paolo Farah: "The Interface between Intellectual Property and Competition Law"

August 1, 2015 - Beijing


Lecture - prof. Paolo Farah: "IP, Human Rights and Intangible Cultural Heritage"

July 31, 2015 - Beijing


Lecture - Mr. Davide Follador: “The Protection of Intellectual Property Rights in China: Geographical Indications, E-commerce and Anti-Counterfeiting Strategies and Approaches” 

July 27, 2015 - Beijing


Lecture - Ms. Xu Lin: "The Registration, Use and Protection of Trademark in China"

July 24, 2015 - Beijing


Lecture - Mr. Matteo Barra: "Overview and lessons in Central Asia from investment disputes under the Energy Charter Treaty"

July 23, 2015 - Beijing


Lecture - Ms. Zhang Lingling: "China's Copyright Law and Typical Cases" 

July 23, 2015 - Beijing


Lecture - Mr. Meph Jia Gui: "Patent Infringement Litigation in China"

July 21, 2015 - Beijing


Lecture - Mr. Benoit Misonne: “Protection of Copyrights in the Digital Era”

July 20, 2015 - Beijing


Key Note Speech - Prof. Daniel Bell: "Democracy, Meritocracy, or Both? Reflections on China's Political Future"

July 20, 2015 - Beijing


Video - Participant of the SLI 2014, Hassan Younas from Pakistan speaks about his experience at the SLI, his professional objectives and endeavours, his collaboration with the European and International students within the program and the new projects with the United Nations thanks to the SLI 

November 30, 2014 
November 10, 2014 
 
November 5, 2014 
 
November 4, 2014
 

Video - Participant of SLI 2014, Imad Ibrahim (Lebanon) interviewed 

November 3, 2014 


Video - Daniel Muth (Hungary), Participant of SLI 2014, shares his memories

November 3, 2014


Video - Several International students (France, Slovakia, China, Hungary, Lebanon, Pakistan, Spain, Armenia etc) speak out about their experience attending SLI

November 3, 2014
 
October 9, 2014
 

August 12, 2014 - Beijing


Conference - Social, Cultural and Legal Perspective on Chinese - Political and Economic - Liberalism Today; within LIBEAC Project

August 8, 2014 - Beijing


Lecture - Mr Davide Follador, Intellectual Property: A Key to Sustainable Competitiveness (IP Key - An EU project implemented and co-financed by OHIM in partnership with the EPO)

August 1, 2014 - Beijing


Lecture - Mr Lorenzo Riccardi, Associate at RSA, Leading Tax and Corporate Advisory Firm assisting Companies, Multinational Groups and Institutions in Asian Region and Far East

July 31, 2014 - Beijing


Lecture - Mr Sergio Scanu, Senior Associate - Chiomenti Law Firm, Beijing Branch

July 30, 2014 - Beijing


Lecture - Mr Benoit Misonne, Intellectual Property: A Key to Sustainable Competitiveness (IP Key - An EU project implemented and co-financed by OHIM in partnership with the EPO)

July 29, 2014 - Beijing


Lecture - Prof. Paolo D. Farah, Istituto Universitario di Studi Europei – IUSE; West Virginia University, USA; gLAWcal, UK

July 28, 2014 - Beijing


Lecture - Ms Sara Marchetta, Vice-President European Chamber of Commerce in China and Partner Chiomenti Law Firm, Beijing Branch

July 25, 2014 - Beijing


Key Note Speech - Prof. Daniel Bell Department of Philosophy and  Director of the Center for International and  Comparative Political Theory at Tsinghua  University

July 21, 2014 - Beijing


Alumni Stories - Summer Law Institute Participants narrate their experience at the latest SLI 2013


Alumni Stories  - Get an insight into the Summer Law Institute Programme by reading the stories of 2012 SLI Participants!


Video Stories - SLI Participants to the 2011 and 2012 Editions talk about their experience live on camera!


Alumni Stories - Find out what happened to 2011 SLI Participants since they took part to the Summer Law Institute


Lecture - Dr Fuqiang YANG from NRDC

August 15, 2013 - Beijing


ConferenceGlobal Choke Point: Water-Energy-Food Confrontations in the World's Two Largest Economies

August 7, 2013 - Beijing


RoundtableGuest speakers series on Intellectual Property Law and China

July 26, 2013 - Beijing